Cannabis

DSAM, København, 010118

Information om udskrivning af cannabis som medicin

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for

praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin.

Man hører mest om de positive virkninger

Forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte

om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af

kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i

forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin

Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis

undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De

har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at

behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid

viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser.

De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke

godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten.

Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den

mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger.

Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og

blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær,

sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har

af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet

gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin.

DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom

vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har

opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at

relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at

henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling,

som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

Formand – de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab